Чланарина

УПРАВНИ ОДБОР
Удружења издавача и књижара Србије
Бр. I-17-1/07.02.2017.

На основу члана 32. Статута Удружења издавача и књижара Србије, Управни одбор Удружења издавача и књижара Србије донео је на седници бр. I одржаној дана 07.02.2017. године следећу

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ предлог да износ месечне чланарине за чланове Удружења издавача и књижара Србије за 2017. годину буде 10.000,00 (десет хиљада динара).

2. Удружење ће појединим категоријама својих чланова за 2017. годину субвенционисати чланарину из тачке 1. ове Одлуке, и то:

2.1. Члановима који су у 2016. години остварили пословни приход мањи од 80 (осамдесет) милиона динара субвенција ће износити 50%, тако даће они за 2017. плаћати чланарину у месечном износу од 5000,00 (пет хиљада динара);

2.2. Члановима који су у 2016. години остварили пословни приход између 10 (десет)  и 20 (двадесет) милиона динара субвенција ће износити 65%, тако даће они за 2017. плаћати чланарину у месечном износу од 3.500,00 (три хиљаде песто динара);

2.3. Члановима који су у 2016. години остварили пословни приход нижи од 10 (десет) милиона динара субвенција ће износити 80%, тако даће они за 2017. плаћати чланарину у месечном износу од 2.000,00 (две хиљаде динара);

3. Чланарину ће чланови Удружењу плаћати квартално на основу Уговора о приступању у чланство и фактуре коју Удружење изда.

4. Усвојени предлог ступа на снагу даном доношења ове Одлуке и примењује се у даљем раду Удружења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Удружења издавача и књижара Србије

Дејан Папић