Јединствено Удружење издавача и књижара Србије

У складу са заједничким предлогом Управног одбора Српског удружења издавача и књижара и Управног одбора Удружења издавача Србије, усвојеним на заједничком састанку 17. фебруара 2011. године, Скупштина Удружења издавача Србије и Скупштина Српског удружења издавача и књижара заједно усвајају следећу одлуку:

Одлука

Скупштине Српског удружења издавача и књижара и Удружења издавача Србије су сагласне да наставе своје активности тако што ће њихови чланови заједно учествовати у раду јединственог Удружења издавача и књижара Србије, које ће са додатним легитимитетом заступати интересе професије у земљи и иностранству, још ефикасније штитити интересе својих чланова и промовисати књигу и издаваштво.  Скупштине су сагласне да се Српско удружење издавача и књижара уједини са Удружењем издавача Србије у јединствено Удружење издавача и књижара Србије, које ће наставити активности са следећим циљевима:

– успостављање система информисања својих чланова о свим питањима од интереса за обављање издавачке и књижарске делатности;

– заступање и заштита интереса својих чланова пред државним органима, сарадња са одговарајућим министарствима у циљу побољшања и уређења положаја издавачке делатности и књижарства у Републици Србији, библиотекама, културним установама, медијима и другим организацијама;

– пружање стручне помоћи члановима, нарочито у правној и економској области;

– подстицање развоја издавачке и књижарске делатности у Републици Србији, на основу међународних искустава и достигнућа, нарочито у модернизацији издавачке делатности од производње до дистрибуције;

– сарадња са издавачким организацијама и манифестацијама, са српским издавачима у региону и у расејању и европским и светским издавачима и удружењима;

– праћење законодавства, постојећег стања и актуелних проблема у издавачкој делатности у Србији и предлагање надлежним државним органима предузимање неопходних мера у тој области;

– рад на стварању заједничких правила о понашању на тржишту књига, доношење узанси о условима пласмана, усклађивање односа међу члановима, предлагање мера против стварања монополског положаја и нелојалне конкуренције на тржишту књиге;

– рад на предлозима и мерама за спречавање пиратерије, поштовању стандарда у производњи књиге, поштовању моралних и ауторских права аутора и издавача;

– рад на унапређењу информисања шире јавности, организацији и спровођењу маркетиншких активности у издавачкој и књижарској области;

– активно учешће у организацији Међународног сајма књига у Београду, као и локалних манифестација књиге, и представљање и заступање издавача из Србије на међународним сајмовима и манифестацијама књиге у циљу афирмације издавачке делатности, пословне сарадње и ширења пласмана књига;

– генерално унапређење и побољшање улоге књиге, издавача и књижара у култури Републике Србије.

Ради постизања наведених циљева, скупштине су сагласне да је потребно учинити следеће:

– угасити Удружење издавача Србије

– променити име правног лица: Српско удружење издавача и књижара са седиштем у Београду, Димитрија Туцовића 41 у: Удружење издавача и књижара Србије, Београд;

– прогласити за почасну адресу Удружења издавача и књижара Србије: Матица српска, Матица српска 1, 21000 Нови Сад;

– обезбедити од свих који приступају Удружењу издавача и књижара Србије приступницу;

– усвојити предлог за избор органа Удружења;

– усвојити предлог Статута и Пословника о раду Скупштине.

Београд, 11.3.2011.

Дејан Папић, председник                                                     Зоран Колунџија, председник УО

Српско удружење издавача и књижара                           Удружење издавача Србије