Циљеви

 • остваривање и очувања заједничких интереса и потреба Предузећа – члана Удружења у области издавачке делатности, дистрибуције књиге и књижарске делатности;
 • информисања Предузећа – члана Удружења о свим питањима од интереса за обављање издавачке и књижарске делатности;
 • заступање и заштита интереса Предузећа – члана Удружења пред државним органима, сарадња са одговарајућим министарствима у циљу побољшања и уређења положаја издавачке делатности и књижарства у Републици Србији, библиотекама, културним установама, медијима и другим организацијама;
 • пружање стручне помоћи Предузећу – члану Удружења, нарочито у правној и економској области;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз подстицање развоја издавачке и књижарске делатности у Републици Србији, на основу међународних искустава и достигнућа, нарочито у модернизацији издавачке делатности од производње до дистрибуције;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз сарадњу са издавачким организацијама и манифестацијама, са српским издавачима у региону и у расејању и европским и светским издавачима и удружењима;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз праћење законодавства, постојећег стање и актуелних проблема у издавачкој делатности у Србији и предлагање надлежним државним органима предузимања неопходних мера у тој области;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз рад на стварању заједничких правила о понашању на тржишту књига, доношење узанси о условима пласмана, усклађивање односа међу члановима, предлагање мера против стварања монополског положаја и нелојалне конкуренције на тржишту књиге;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз рад на предлозима и мерама за спречавање пиратерије, поштовању стандарда у производњи књиге, поштовању моралних и ауторских права аутора и издавача;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз рад на унапређењу информисања шире јавности, организацији и спровођењу маркетиншких активности у издавачкој и књижарској области;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз активно учешће у организацији Међународног сајма књига у Београду, као и локалних манифестација књиге, и представљање и заступање издавача из Србије на међународним сајмовима и манифестацијама књиге у циљу афирмације издавачке делатности, пословне сарадње и ширења пласмана књига;
 • остваривање интереса Предузећа – члана Удружења кроз све друге активности усмерене на генерално унапређење и побољшање улоге књиге, књижара и издавача у култури Републике Србије.