Конкурс за откуп публикација за дијаспору и регион

Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у дијаспори и у региону
Позив се шаље на основу Одлукe о суфинансирању пројеката Министарства спољних послова – Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Број: 11/2017-01/305 и 12/2017-01/217 oд 18. јула 2017. године, а у циљу реализације Пројекта развоја читалаштва на српском језику обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у региону, и Пројекта развоја читалаштва на српском језику обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у дијаспори, у укупном износу од 1 000 000 динара, а на основу одлуке Одбора за надзор и координацију ова два пројекта.
Удружење издавача и књижара Србије (у даљем тексту: Удружење) извршиће откуп одабраних наслова првих издања публикација објављених после 1. jануара 2015. године на српском језику у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за библиотеке српских организација у иностранству по избору Комисије.
Спровешће се откуп публикација које треба да подстакну већу заступљеност српског језика и ћириличног писма, а у циљу очувања националног културног идентитета и јачања веза између матице и дијаспоре, из следећих категорија:
1. афирмисана дела домаће књижевности (роман, приповетка, есеј, драма, поезија);
2. издања посвећена српској култури, уметности, историји и географији;
3. књиге и уџбеници за учење српског језика;
4. књиге за децу и младе домаћих аутора;
Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:
1. мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
2. мора бити означено име аутора, имена других сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
3. мора да буде слободна за коришћење у иностранству у складу са одговарајућим потписаним уговорима о коришћењу ауторских права;
4. књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
5. електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.
Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за библиотеке Срба у региону и дијаспори доноси Комисија за одабир књига, на основу следећих критеријума:
1. значај публикације за очување српског језика и ћириличног писма;
2. значај публикације за очување националног идентитета Срба који живе изван матичне државе;
3. значај публикације за очување и развој српске културе у иностранству;
4. допринос који читање публикације може имати у повезивању Срба у иностранству са матицом;
5. допринос који читање публикације може имати за значајније коришћење српског језика и писма изван Србије;
6. цена публикације.
Израчунавање откупне цене публикација вршиће се тако што ће продајна књижарска цена бити умањена за 40% књижарског рабата.
Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају у цену законску пореску стопу ПДВ.
Издавачи сносе трошкове достављања публикација на адресу у Београду, која ће накнадно бити одређена. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.
Издавач је дужан да као доказ о извршеној обавези Удружењу достави оверену потврду која доказује да су публикације примљене од стране овлашћеног лица у количини која је требована на откупу, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација која буде наведена у пријави. Удружење ће средства уплатити искључиво на рачун издавача.
Издавачи подносе пријаву за конкурс електронским путем на адресу ana.galjak@gmail.com (sekretar@izdavaci.rs) као и четири примерка поштом на адресу Удружење издавача и књижара Србије, Македеонска 5, тржни центар „Стакленац“, други спрат, 11000 Београд, најкасније до 8.септембра, 2017. године.
Услови конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају активна правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.
Издавач приликом подношења пријаве прилаже попуњени образац Упитника за откуп публикација, који се у електронској верзији налази овде: – Upitnik_za_otkup_publikacija-2017.doc