Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у дијаспори

Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у дијаспори

 Позив се шаље на основу Одлукe о суфинансирању пројеката Министарства спољних послова – Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону број: 102-287/30-2019/01 од 19. јуна 2019. године, а у циљу реализације Пројекта развоја читалаштва на српском језику у расејању обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у дијаспори, а на основу одлуке Одбора за надзор и координацију овог пројекта.

Удружење издавача и књижара Србије (у даљем тексту: Удружење) извршиће откуп одабраних наслова првих издања  публикација објављених после 1. jануара 2017. године на српском језику у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за библиотеке српских организација у иностранству по избору Комисије.

Спровешће се откуп публикација које треба да подстакну већу заступљеност српског језика и ћириличног писма, а у циљу очувања националног културног идентитета и јачања веза између матице и дијаспоре, из следећих категорија:

 1. афирмисана дела домаће књижевности (роман, приповетка, есеј, драма, поезија);
 2. издања посвећена српској култури, уметности, историји и географији;
 3. књиге и уџбеници за учење српског језика;
 4. књиге за децу и младе домаћих аутора;

Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

 1. мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
 2. мора бити означено име аутора, имена других сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
 3. мора да буде слободна за коришћење у иностранству у складу са одговарајућим потписаним уговорима о коришћењу ауторских права;
 4. књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
 5. електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.

Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за  библиотеке Срба у региону и дијаспори доноси Комисија за одабир књига, на основу следећих критеријума:

 1. значај публикације за очување српског језика и ћириличног писма;
 2. значај публикације за очување националног идентитета Срба који живе изван матичне државе;
 3. значај публикације за очување и развој српске културе у иностранству;
 4. допринос који читање публикације може имати у повезивању Срба у иностранству са матицом;
 5. допринос који читање публикације може имати за значајније коришћење српског језика и писма изван Србије;
 6. цена публикације.

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се тако што ће продајна књижарска цена бити умањена за 40% књижарског рабата.

Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају у цену законску пореску стопу ПДВ.

Издавачи сносе трошкове достављања публикација на адресу у Београду, која ће накнадно бити одређена. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.

Издавач је дужан да као доказ о извршеној обавези Удружењу достави оверену потврду која доказује да су публикације примљене од стране овлашћеног лица у количини која је требована на откупу, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација која буде наведена у пријави. Удружење ће средства уплатити искључиво на рачун издавача.

Издавачи подносе пријаву за конкурс електронским путем на адресу sekretar@izdavaci.rs као и четири примерка поштом на адресу: Удружење издавача и књижара Србије, Гаврила Принципа 43, просторије „Нова искра“, 11000 Београд, ПАК: 112404, са назнаком Откуп за дијспору, најкасније до 13. септембра, 2019. године.

Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају активна правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.

Издавач приликом подношења пријаве прилаже попуњени образац Упитника за откуп публикација, који се у електронској верзији налази овде: Upitnik_za_otkup_publikacija-2019