Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у дијаспори и у региону

Позив за откуп публикација објављених после 1. јануара 2006. за потребе библиотека српских организација у дијаспори и у региону

Позив се шаље на основу одлука Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова број 52/2015-01/158 и 51/2015-01/237, од 9. и 10. децембра 2015. о суфинансирању пројеката развоја читалаштва на српском језику обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у дијаспори и у региону Удружења издавача и књижара Србије, у укупном износу од 1.800.000 динара и на основу одлуке Одбора за надзор и координацију ова два пројекта.

Удружење издавача и књижара Србије (у даљем тексту: Удружење) извршиће откуп одабраних наслова првих издања  публикација објављених после 1. Јануара 2006. године на српском језику у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за библиотеке српских организација у иностранству по избору Комисије.

Откупљиваће се публикације чије читање ће подстицати значајније коришћење српског језика и писма ради очувања националног културног идентитета и јачања веза између матице и дијаспоре, из следећих категорија:

  1. домаћа књижевност и поезија (роман, приповетка, есеј, драма, критика);
  2. издања посвећена српској култури, уметности, историји и географији;
  3. књиге и уџбеници за учење српског језика;
  4. књиге за децу и младе;

Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

  • мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
  • мора бити означено име аутора, имена других сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
  • мора да буде слободна за коришћење у иностранству у складу са одговарајућим потписаним уговорима о коришћењу ауторских права;
  • књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
  • електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.

Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за  библиотеке Срба у региону и дијаспори доноси Комисија за избор књига, на основу следећих критеријума:

1. значај публикације за очување српског језика и ћириличног писма;

2. значај публикације за очување националног идентитета Срба који живе изван матичне државе;

3. значај публикације за очување и развој српске културе у иностранству;

4. допринос који читање публикације може имати повезивању Срба у иностранству са матицом;

5. допринос који читање публикације може имати за значајније коришћење српског језика и писма изван Србије;

6. цена публикације.

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се тако што ће продајна књижарска цена бити умањена за 35% књижарског рабата.

Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају у цену законску пореску стопу ПДВ.

Издавачи сносе трошкове достављања публикација на адресу у Београду, која ће накнадно бити одређена. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.

Издавач је дужан да као доказ о извршеној обавези Удружењу достави оверену потврду која доказује да су публикације примљене од стране овлашћеног лица у количини која је требована на откупу, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација која буде наведена у пријави. Удружење ће средства уплатити искључиво на рачун издавача.

Издавачи подносе шест примерака пријаве за конкурс поштом најкасније до 29. фебруара 2016.

Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.

Издавач приликом подношења пријаве прилаже:

  1. попуњени образац Упитника за откуп публикација, који се у електронској верзији налази овде: Upitnik_za_otkup_publikacija 2016, са списком својих објављених публикација пријављених за откуп (сa именом  аутора, насловом, годином издања и ценом); број пријављених публикација не може бити већи од 40.

Пријаве на Конкурс подносе се до 29. фебруара  2016. године.

Неће се узимати у разматрање пријаве које нису у складу са текстом и условима овог позива.

Након одлуке комисије, издавачи ће бити обавештени уколико је одлучено да им књиге буду откупљене и биће у обавези да наручене књиге и пропратну документацију доставе у одређеном року на тачну локацију. Након испоруке, достављене књиге ће бити прегледане и проверене. Комисија може накнадно одустати од куповине, а достављене књиге вратити издавачу.

Додатне информације могу се добити на телефон Удружења издавача и књижара Србије 011 4121359 или слањем мејла на електронску адресу sekretar@izdavaci.rs  Контакт особа је Вук Вукићевић.